Akreditace a firemní politika

Akreditace a politika jakosti

Politika kvality a ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a bezpečnosti informací

 • Přizpůsobujeme se potřebám trhu.
 • Naším cílem jsou pouze kvalitní a v zahraničí osvědčené produkty.
 • Neustále se vzděláváme a udržujeme úzký kontakt s našimi dodavateli.
 • Vážíme si všech našich zákazníků a chceme být stále  jejich partnery při výběru, dodávkách a servisu .
 • Chceme poskytovat komplexní služby na vysoké úrovní a odbornosti, zákazníkovi vyřešit jeho potřebu.
 • Námi dodávané výrobky a služby splňují legislativní a regulační požadavky včetně systematické ochrany informací.
 • Společnost má za cíl maximální omezení negativního ovlivňování životního prostředí a tím zlepšování vztahu k životnímu prostředí.
 • Usilujeme o neustálé zlepšování EMS pro zvýšení environmentální výkonnosti a ochranu životního prostředí včetně prevence znečištění.
 • Společnost se snaží co nejvíce snížit spotřeby energií a omezit produkci odpadů.
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je oblastí, ve které klademe důraz na prevenci a usilujeme o zlepšování stavu BOZP. Za tímto účelem posilujeme vědomí odpovědnosti za ochranu vlastního zdraví zaměstnanců naši společností stejně jako našich zákazníků / uživatelů.
 • Při své práci zaměstnanci plně dodržují Bezpečnostní politiku, která stanovuje základní rámec managementu bezpečnosti informací.
 • Při své práci zaměstnanci plně dodržují etický kodex společnosti a etický kodex zaměstnance.

Bezpečnostní politika ISMS

Hlavním cílem společnosti Hoyer Praha s.r.o., je zajištění bezpečnosti informací pomocí přiměřených a odpovídajících opatření, která budou chránit informační aktiva tak, aby poskytly odpovídající míru jistoty našim zákazníkům a partnerům.

 1. Tento cíl je naplňován vybudováním, zavedením, provozováním, kontrolováním, údržbou a neustálým zlepšováním dokumentovaného systému řízení bezpečnosti informací v kontextu podnikatelských aktivit a rizik.
 2. Základními zdroji pro řízení bezpečnosti informací jsou právní předpisy, standardy, normy a doporučení, které musí být v procesu řízení bezpečnosti informací respektovány.
 3. Pojmem bezpečnost informací rozumíme proces zajišťování ochrany informací na potřebné úrovni z hlediska jejich důvěrnosti, celistvosti, dostupnosti.
 4. Pro zajištění našich podnikatelských cílů a aktivit, případně plnění legislativních požadavků, vytváříme, zpracováváme a udržujeme informace různého charakteru, které vyžadují zajištění jejich bezpečnosti.
 5. Naplňujeme jednotlivé bezpečnostní cíle pomocí adekvátních opatření, určených v rámci procesu řízením rizik bezpečnosti informací v oblastech organizace bezpečnosti, klasifikace informací, personální a fyzické bezpečnosti, bezpečnosti prostředí, bezpečnosti řízení komunikací a provozu a řízení bezpečnosti přístupu.

Tato bezpečnostní politika se vztahuje na každého  jednotlivce společnosti  Hoyer Praha s.r.o.,všechny podnikatelské aktivity i na služby a výrobky poskytované externími dodavateli.

Nakládání s obaly a elektroodpadem

Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí. Společnost má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., je vedena pod klientským číslem EK- F00021068, a dále plní povinnost zpětného odběru, odděleného sběru a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu v rámci systému REMA.

Informace, jak jednoduše a bezplatně odevzdávat svá vysloužilá elektrozařízení/baterie naleznete zde: